E家网

"

钿的读音

"的相关文章

易混读音

易混读音_其它语言学习_外语学习_教育专区。易混读音---在正确的读音下划上横线...i) 钗(chüi)钿(diàn) 打(dǎ)烊(yàng) 编(biün)辑(jí) 面(miàn......
https://www.5ejiajiao.com/aoa9f8e0148762caaedc33d406.html

A关于《长恨歌》“钗擘黄金合分钿”“擘”的读音

专家答疑 关于《长恨歌》“钗擘黄金合分钿 I擘"韵读音 口 崔达 送李...
https://www.5ejiajiao.com/ao8b88e24b35eefdc9d33324.html

长恨歌(带拼音)

琵琶行(带拼音) 2页 1券长恨歌(带拼音) ...马 yù 前 sāo 死 t?u 花 jūn 钿 wánɡ 委 yǎn 地 miàn 无 jiù ......
https://www.5ejiajiao.com/ao27d80902cc1755270722082b.html

香港拼音

字艾倪毅霓魏艺晏雁韧银颜颜牛娥敖傲岸乃年宁柠女敖蔼安铵柯天田田钿丁丁廷定延亭庭 序号 拼音 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 ......
https://www.5ejiajiao.com/aob3ead4d2ad02de80d5d84027.html

读音易错的成语

读音易错的成语_语文_高中教育_教育专区。语音易错之词àokǒu zhíniù ünshú...u àndú d?fángdiànwūj?ndiàn案 牍提防玷污金钿 目疑窦 dàidàng ......
https://www.5ejiajiao.com/aob9b32b850b4e767f5bcfce94.html

琵琶行(带拼音)

琵琶行(带拼音)_六年级语文_语文_小学教育_教育专区。1 2 3 4 5 6 7 8...ngměi b?i qiū niáng dù 曲罢五陵钿头今年弟走门前商人去来夜深 wǒ w......
https://www.5ejiajiao.com/ao1f353986f524ccbff1218448.html

长恨歌 拼音版

长恨歌 拼音版_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。chá nɡ hè n ɡē长恨歌 bái...钗留一股合一扇,钗擘黄金合分钿。 dàn jiāo xīn sì jīn diàn jiān ,......
https://www.5ejiajiao.com/aoaa529979b52acfc788ebc90b.html

长恨歌带拼音版

长恨歌带拼音版_其它语言学习_外语学习_教育专区。很好的 《长恨歌》 (chánɡ ...但教*心似金钿坚(dàn jiāo* xīn sì jīn diàn jiān ), 天上人间会......
https://www.5ejiajiao.com/aof05a84d131126edb6e1a1033.html

常见字读音[1]

在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他...
https://www.5ejiajiao.com/ao4b2d90fff61fb7360b4c65f0.html

易错字和读音

易错的读音和字 12页 免费易错字和读音 暂无评价|0人阅读...n c? 伺候 cì 忖度 cǔn 差错 chü 刹那 chà 差等 chà 钗钿 c......
https://www.5ejiajiao.com/aof97f4490b14e852458fb57f4.html

容易错读音整理一

容易错读音整理一_六年级其它课程_其它课程_小学教育_教育专区。容易错读音整理...钗钿 chāidiàn 阜盛 fù 青苔 tái 青睐 lài 青蒿 hāo 驾驭 yù 亲昵 ......
https://www.5ejiajiao.com/ao3197f121aaea998fcc220e4b.html